Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu REV lần thứ VI

Theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Họp ngày 2 tháng 2 năm 2013 thì Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI của Hội cần được tiến hành vào quý I năm 2014

Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngày 24 tháng 12 năm 2013 chủ tịch Hội đã có cuộc họp với các Phó chủ tịch để tiến hành một số khâu chuẩn bị cho Đại hội. Dự họp có chủ tịch danh dự Nguyễn Văn Ngọ .

Sau đây là các nội dung đã được trao đổi và kết luận :

1. Thời gian triệu tập Đại hội dự kiến vào trung tuần tháng 3 năm 2014 .

2. Đề cử Ban trù bị Đại hội gồm 3 Tiểu ban :

 Tiểu ban nhân sự có trách nhiệm thăm dò để đề xuất về cơ cấu của Ban chấp hành nhiệm kỳ VI và đề cử các ứng viên của hai vị trí chủ chốt là Chủ tịch và PCT/TTK  để Hội nghị BCH xem xét , giới thiệu cho Đại hội nhiệm kỳ VI bầu. Đề xuất về cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội.

Tiểu ban  nhân sự gồm 5 người: Nguyễn Thế Hiển, PCT , Trưởng tiểu ban , Chủ tịch danh dự Nguyễn Văn Ngọ,  Vũ Duy Phú,  Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn Xuân Lộc.

 Tiểu ban văn kiện có trách nhiệm  chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội gồm  Kiểm điểm công tác của BCH nhiệm kỳ V; Dự thảo chiến lược và phương hướng hoạt động Hội ở giai đoạn tiếp theo; Dự thảo sửa đổi Điều lệ .

Thành viên của Tiểu ban  văn kiện gồm 5 người: Nguyễn Hồng Vũ, TTK , Trưởng tiểu ban ;Vũ Huy Quang, Đào Duy Hứa, Trần Xuân Nam, Trương Vũ Bằng Giang

  Tiểu ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm trù bị các công việc cụ thể cho việc tổ chức Đại hội và đề xuất thời gian, địa điểm  cho tổ chức Đại hội. 

Giao cho Chánh văn phòng  Hoàng Hồng Đức làm trưởng tiểu ban chịu trách nhiệm huy động lực lượng Văn phòng để thực hiện, khi cần thiết có thể  huy động các UV khác trong BCH hoặc các đơn vị, tổ chức trực thuộc Hội tham gia. 

3. Dự kiến cuộc họp ĐCT và BCH trước kỳ Đại hội vào đầu tháng 3/2014 để nghe ban trù bị báo cáo và ra Quyết định chính thức về việc triệu tập Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.