Điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam 2014 đã được Bộ Nội vụ phê duyệt

Ngày 15/8/2014 Bộ Nội vụ đã ra quyết định số 851/QĐ-BNV phê duyêt điều lệ Hội (sửa đổi , bổ sung ) Vô tuyến – Điện tử Việt Nam .

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bản điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử  năm 2014 gồm 8 chương, 29 điều . Chương 1 Qui định chung : tên, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích, địa vị pháp lý, trụ sở, phạm vi lĩnh vực hoạt động, nguyên tắc tổ chức và hoạt động . Tên : Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính. Chương 2 Nhiệm vụ quyền hạn và nghĩa vụ . Chương 3 hội viên, tiêu chuẩn, nghĩa vụ , quyền hạn thủ tục kết nạp hội viên. Hội viên bao gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên danh dự. Hội viên chính thức : tổ chức, công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính tán thành điều lệ hội và tự nguyện xin gia nhập hội. Chương 4 Tổ chức, hoạt động : cơ cấu tổ chức, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường, ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký, văn phòng, ban chuyên môn, tổ chức thuộc và trực thuộc hội. Chương 5 Tài sản, tài chính, nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản, tài chính, quyết toán tài chính. Chương 6 Chia, tách ; sát nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể hội. Chương 7 Khen thưởng, kỷ luật. Chương 8 Điều khoản thi hành : thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ, hiệu lực thi hành . Điều lệ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam đã có hiệu lực thi hành, thay thế cho bản điều lệ năm 1993. Nhân dịp này Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam đã có con dấu mới ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.