Pác Bó – Nơi “khởi nguồn” cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

Lán Khuổi Nặm nơi Bác chủ trì Hội nghi Trung ương Đảng lần thứ VII (5/1941)

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Ban biên tập Tạp chí Điện tử chia sẻ bài viết cùng PGS.TS. Lê Văn Yên về hoạt động của Người khi ở Pác Bó.

Mùa Xuân năm 1941, sau hơn 30 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ngày 5 tháng 6 năm 1911) tại Bến cảng Nhà Rồng, Người đã trở lại Việt Nam và đã chọn Pác Bó (Cao Bằng) làm nơi dừng chân đầu tiên để xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị thành lập Mặt trận dân tộc rộng rãi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Tại đây, Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị xác định tình hình thế giới và trong nước, các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu, tập trung thảo luận nhiệm vụ trước mắt là giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh và chuẩn bị khởi nghĩa đánh đuổi Pháp – Nhật.

Hội nghị đã thảo luận tình hình quan hệ quốc tế từ lúc nổ ra Chiến tranh thế giới thứ hai và dự đoán sự phát triển của tình hình. Do hoạt động và luôn nắm sát tình hình quốc tế, kết hợp với những nhận định trước đây, Người đã đưa ra nhận định sáng suốt về tình hình quốc tế.

Nhờ đó, Hội nghị có cơ sở để thống nhất những nhận định quan trọng về tình hình quan hệ quốc tế, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, của các nước thuộc địa và phong trào cách mạng thế giới.

Xem bài viết đầy đủ ở đây

Xuân Anh – Đào Công – Phạm Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.