Văn bản pháp qui liên quan đến Đại hội REV lần thứ VI

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định s 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và qun lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghđịnh s 45/2010/NĐ-CP.

Tài liệu đính kèm: Tải về

       Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành thông tư 03/2013 qui định chi tiết về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Thông tư qui định cụ thể từ việc vận động thành lập hội, tổ chức đại hội.. cho tới mẫu đơn gia nhập hội, điều lệ .

       Theo thông tư 03/2013 TT-BNV việc tổ chức Đại hội cần có các văn bản  : Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội,Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội;Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội.

       Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận hồ sơ báo cáo đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá hai mươi lăm ngày phải có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.